BALANCE

 

pravno svetovanje

 

Nepoznavanje prava škodi.

Splošno pravno načelo, ki temelji na domnevi, da vsakdo pozna pravne predpise ali pa se z njimi lahko seznani. Prizadevanje za seznanjenost s pravnimi predpisi v praksi za posameznika predstavlja velik izziv, saj je za prava neuke ljudi pravni sistem zelo kompleksen, prepogosto težko razumljiv in nepregleden.

Zaradi pravno pravilnega odločanja in občutka pravne varnosti je predvsem v primerih večjega oziroma težjega pravnega problema ali spora, zagotovo smotrno za pomoč zaprositi dobrega poznavalca prava, ki ima na določenem področju kakovostno strokovno znanje in koristne izkušnje.

Temeljni cilj podjetja BALANCE je zaščita in uresničevanje pravičnosti, življenjske razumnosti in skrbi za vsakodnevne težave ljudi (za njihove ustavne in zakonite pravice), kadar se soočijo s problemom, ki ga je treba rešiti po pravni poti. Osebno stališče, ki se steka v vizijo in poslanstvo podjetja BALANCE, je pravičnost - kot pojem, moralni koncept, etična norma in temeljna pravna vrednota.

Z ustreznim znanjem, empatijo in sočutnostjo, konsistentnim delom in implementacijo preverjenih strategij, podjetje BALANCE deluje na življenjsko pomembnih področjih posameznika, saj nudi pravno svetovanje in pravno pomoč zlasti na področju delovnega prava in prava socialne varnosti ter na področju varstva in uveljavljanja pacientovih pravic.

 

DELOVNO PRAVO IN PRAVO SOCIALNE VARNOSTI

Dobri medosebni delovni odnosi ter varno, zdravo in prijazno delovno okolje pripomorejo k vzpostavitvi dobrih medosebnih odnosov med zaposlenimi in delodajalcem. Pri tem je ključno zavedanje in dosledno spoštovanje pravic, kot tudi obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja.

Temeljno vodilo mora biti iskanje ravnovesja med pravicami in dolžnostmi delavca na eni ter pravicami in obveznostmi delodajalca na drugi strani, zato je usmerjanje v različne načine preprečevanja delovnih sporov ključnega pomena. 

Izberi BALANCE pravno svetovanje, saj z razrešitvijo delovnega spora vzpostavlja in ohranja ravnovesje medosebnih delovnih odnosov. 

VARSTVO IN UVELJAVLJANJE PACIENTOVIH PRAVIC

Pravica do zdravja ni samo temeljna človekova in ustavna pravica. Je tudi ena od najpomembnejših družbenih vrednot. Pozitivne obveznosti države in ustanov, ki so v funkciji kakovostne in učinkovite zaščite te pravice, so zato toliko večje.

Četudi so temeljne pravice pacientov in njim ustrezajoče temeljne dolžnosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti v zakonu dovolj jasno in natančno opredeljene, v praksi (pre)pogosto prihaja do njihovih kršitev. 

Izberi BALANCE pravno svetovanje, saj pravice pacienta, s strokovnim vodenjem in zastopanjem v postopkih obravnave njihovih kršitev, učinkovito zaščiti.

BALANCE PRAVNI LABORATORIJI IN SODELOVANJA

Zaradi pravno pravilnega odločanja in občutka pravne varnosti je predvsem v primerih večjega oziroma težjega pravnega problema ali spora, smotrno za pomoč zaprositi dobrega poznavalca prava, ki ima na določenem področju kakovostno strokovno znanje in koristne izkušnje.

Bistveno je ozaveščanje in izobraževanje, tako posameznikov kot pravnih oseb, o pravicah in dolžnostih, obveznostih in odgovornostih, da do pravnega problema ali spora sploh ne bi prišlo.

Izberi BALANCE pravno svetovanje, saj preko pravnih laboratorijev in različnih oblik sodelovanja skrbi za ravnovesje znotraj posameznih pravnih razmerij na življenjsko pomembnih področjih.

»Ignorantia iuris nocet«