IGNORANTIA IURIS NOCET

 

Nepoznavanje prava škodi. Splošno pravno načelo, ki temelji na domnevi, da vsakdo pozna pravne predpise ali pa se z njimi lahko seznani. Prizadevanje za seznanjenost s pravnimi predpisi pa v praksi za posameznika predstavlja velik izziv. Pravo - sistem pravnih načel in pravnih pravil, ki urejajo življenjsko pomembno zunanje vedenje in ravnanje ljudi v pravno organizirani družbi - je za prava neuke ljudi zelo kompleksen sistem, prepogosto težko razumljiv in nepregleden.

Zaradi pravno pravilnega odločanja in občutka pravne varnosti je predvsem v primerih večjega, oziroma težjega pravnega problema ali spora, zagotovo smotrno za pomoč zaprositi dobrega poznavalca prava, ki ima na določenem področju kakovostno strokovno znanje in koristne izkušnje.

Balance nudi pravno svetovanje in pravno pomoč zlasti na področju delovnega prava in prava socialne varnosti ter na področju varstva in uveljavljanja pacientovih pravic.

Podjetje Balance vodim mag. Ana Poljak. Študij prava sem zaključila na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Diplomsko nalogo s področja delovnega prava sem opravila z odliko (“cum laude”) in pridobila strokovni naslov univerzitetna diplomirana pravnica. Študij sem nadaljevala na podiplomskem magistrskem študijskem programu Delovno pravo in pravo socialne varnosti ter po uspešnem zaključku pridobila znanstveni naslov magistrica znanosti.

Svojo poklicno pot sem začela na javnem visokošolskem zavodu, kjer sem bila v zadnjem obdobju zaposlena na vodstvenem delovnem mestu. Leta 2018 sem se zaradi osebne rasti in poklicnega razvoja odločila nadaljevati poklicno pot samostojno. Predvsem zato, da bi lažje zasledovala temeljni poklicni cilj: zaščita in uresničevanje pravičnosti, življenjske razumnosti in skrbi za vsakodnevne težave ljudi (za njihove ustavne in zakonite pravice), kadar se soočijo s problemom, ki ga je treba rešiti po pravni poti - in jim pri tem lahko pomagam.

Osebno stališče, ki se steka v vizijo in poslanstvo podjetja Balance, je pravičnost - kot pojem, moralni koncept, etična norma in temeljna pravna vrednota.

 

mag. Ana Poljak, univ. dipl. prav.,
ustanoviteljica podjetja Balance